Toto jsou smluvní podmínky pro dětské rekreační pobyty (dále jen „pobyt“) na Dětském letním táboře Střela pod Strážištěm (dále jen „tábor“).

Smluvní strany

 • Tábor Střela pod Strážištěm – spolek pro letní táborovou činnost,  Koterovská 2391/49, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, IČO: 04682114, Spisová značka: L 7490 vedená u Krajského soudu v Plzni (Výpis ze spolkového rejstříku) (dále jen „provozovatel“).
 • Zákonným zástupcem přihlašovaného dítěte (dále jen „objednatel“).

Vznik smluvního vztahu

 • Smluvní vztah mezi provozovatelem a objednatelem vzniká na základě potvrzení přijetí elektronické přihlášky provozovatelem (dále jen “Objednávka”).
 • Smluvní vztah je upraven těmito Smluvními podmínkami a neupravené skutečnosti se řídí Občanským zákoníkem.
 • Pro přihlášení dítěte k pobytu může objednatel využít elektronickou přihlášku na internetových stránkách www.tabor-strela.cz.
 • Platbu za tábor objednatel provede převodem na bankovní účet provozovatele 115-1964390247/0100. Jako variabilní symbol uvede číslo Objednávky.
 • V případě, že objednatel zaplatí provozovateli za tentýž pobyt vícekrát, je povinen tuto skutečnost provozovateli oznámit písemně a doložit ji kopiemi platebních dokladů. Provozovatel vrátí objednateli chybně uhrazenou částku, poníženou o náklady (např. bankovní poplatky), bezhotovostním převodem bez zbytečného odkladu.
 • Provozovatel má právo na zaplacení ceny tábora, nebo její části, k datu uvedeného na přihlášce nebo v ceníku. Nezaplacení ve stanoveném termínu a podle instrukcí provozovatele lze posuzovat jako nedodržení smluvních podmínek a provozovatel může jednostranně odstoupit od smlouvy.

Rozsah a cena služeb

 • Cenou pobytu se rozumí cena smluvní, stanovená ceníkem provozovatele.
 • Plná cena pobytu a záloha dle ceníku na www.tabor-strela.cz se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání platby na účet provozovatele.
 • Cena pobytu zahrnuje ubytování, stravování, pedagogický a zdravotnický dozor všech účastníků tábora dle platných legislativních norem, vztahujících se na dětské hromadné pobytové akce.
 • Z účasti na táboře nevyplývá pro objednatele právo na žádné jiné plnění a služby.
 • Cena pobytu nezahrnuje úrazové pojištění dítěte.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo ve zvláště odůvodnitelných případech nebo v rámci časově omezené akce poskytnout slevu na cenu za pobyt.

Změny služeb

 • Provozovatel je oprávněn změnit termín konání tábora, pokud nastanou okolnosti, které mu brání uskutečnit pobyt podle předem sjednaných podmínek, a které úmyslně nezpůsobil.
 • V případě změny termínu konání tábora je provozovatel povinen oznámit objednateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu. Nesouhlasí-li objednatel s touto změnou, je oprávněn do 5 pracovních dnů od jejího oznámení provozovatelem smluvní vztah vypovědět. V takovém případě je provozovatel povinen vrátit částku, uhrazenou objednatelem, v plné výši a bez zbytečného odkladu.

Zrušení pobytu objednatelem

 • Objednatel je oprávněn zrušit smluvní vztah s provozovatelem před zahájením pobytu či v jeho průběhu, a to písemně na adresu provozovatele nebo e-mailem na adrese storno@tabor-strela.cz. Pro určení termínu zrušení je rozhodující datum doručení provozovateli.
 • V případě zrušení pobytu objednatelem účtuje provozovatel manipulační storno poplatek stanovený ceníkem provozovatele.
 • V případě zrušení pobytu objednatelem ze zdravotních důvodů je objednatel povinen doložit lékařským potvrzením, že zdravotní stav dítěte neumožňoval pokračování pobytu.
 • Při zajištění náhradníka se storno poplatek neúčtuje.
 • Pokud dítě nastoupí později nebo se neúčastní tábora pouze v některých dnech, je výše vratky předmětem individuálního posouzení provozovatelem, apriori nevzniká objednateli nárok na finanční kompenzaci.
 • Provozovatel je povinen poukázat vratnou částku na účet objednatele nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení termínu pobytu. Objednatel je povinen provozovateli sdělit číslo účtu, na které má být částka poukázána.

Zrušení pobytu provozovatelem

 • Provozovatel může zrušit smluvní vztah s objednatelem před zahájením pobytu či v jeho průběhu v následujících případech:
  1. Pokud dítě vážně narušuje průběh pobytu, a to zejména hrubým porušováním Táborového řádu.
  2. V případě, že dítě nesplňuje zdravotní, fyzické či psychické požadavky pro účast na táboře určeném pro pobyt dětí, které jsou schopny se bez problémů přizpůsobit táborovému režimu.
  3. V případě poskytnutí nesprávných či neúplných údajů objednatelem (např. při vyplňování přihlášky)
  4. V případě nedodání kompletní dokumentace objednatelem při zahájení pobytu, tj. zejména řádně vyplněné Lékařské potvrzení, prohlášení zákonného zástupce a kopie průkazky zdravotní pojišťovny.
  5. V případě nenadálých okolností, které vznikly bez zavinění provozovatele a znemožňují pokračování konání tábora.
  6. V případě nenaplnění minimálního množství 30 přihlášených dětí na jeden běh tábora.
 • V případě zrušení pobytu provozovatelem dle bodů 2) – 4) může objednatel uplatnit nárok na vrácení části ceny tábora určené ceníkem provozovatele.
 • V případě zrušení pobytu provozovatelem dle bodů 5) – 6) může objednatel uplatnit nárok na vrácení poměrné části ceny tábora.
 • V případě zrušení pobytu provozovatelem dle bodu 1) nevzniká objednateli nárok na vrácení zaplacené částky.
 • Provozovatel je povinen poukázat vratnou částku na účet objednatele nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení pobytu. Objednatel je povinen provozovateli sdělit číslo účtu, na které má být částka poukázána.

Reklamace služeb

 • V případě, že rozsah nebo kvalita služeb v rámci pobytu neodpovídá smluvním podmínkám, nebo platným legislativním normám, vztahujícím se na dětské hromadné pobytové akce, vzniká objednateli právo reklamace.
 • Objednatel je povinen případnou reklamaci uplatnit bezodkladně, aby mohla být zjednána okamžitá a účinná náprava v průběhu pobytu.
 • Provozovatel je na základě oprávněné reklamace povinen zjednat okamžitou a účinnou nápravu bezprostředně po obdržení takové reklamace ze strany objednatele.

Další ujednání

 • V případě, že v rámci vstupní zdravotní prohlídky při nástupu na tábor bude u dítěte zjištěn výskyt vši dětské, nebo živých či mrtvých hnid, vyhrazuje si provozovatel právo nepřijmout dítě k táborovému pobytu až do účinného odstranění pedikulózy, a to bez možnosti uplatnění jakýchkoliv finančních nároků ze strany objednatele. Jestliže objednatel odmítne nebo nemůže dítě bez odkladu z tábora odvézt, provede provozovatel potřebná opatření proti zamezení šíření vší a objednatel je povinen náklady spojené s těmito opatřeními uhradit v hotovosti, nejpozději při ukončení pobytu.
 • Objednatel bere na vědomí, že účastníkům pobytu není doporučeno mít u sebe během pobytu mobilní telefon a jinou drahou elektroniku.
 • Provozovatel přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti (peníze, elektroniku aj.), které dítě svěřilo do úschovy svému vedoucímu. Za ztrátu či krádež cenností, které si dítě v průběhu pobytu ponechalo u sebe, nenese provozovatel odpovědnost.
 • Objednatel bere na vědomí, že mezi zakázané vybavení v rámci pobytu patří alkohol, cigarety, drogy, zbraně, časopisy či jiné předměty s erotickou tématikou.
 • Objednatel nese odpovědnost za škody, které dítě v době pobytu na táboře úmyslně či z nedbalosti způsobí na vybavení rekreačního zařízení. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se objednatel zavazuje vzniklou škodu uhradit v hotovosti, nejpozději při ukončení pobytu.
 • Objednatel souhlasí s případným zveřejněním fotografie svého dítěte v rámci prezentace tábora (např. internetových stránkách tábora, FB stránkách tábora apod.).
 • Zákonný zástupce je povinen pře nástupem na letní tábor seznámit dítě přiměřeným způsobem s táborovým řádem a to zejména s následujícími body:
  1. Pohyb dětí: Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích objekt či prostory tábora, při pohybu v lese, při hrách, na výletech, při koupání je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny či určené trasy. Dle pokynů vedoucích děti nesmí chodit bez souhlasu na určená místa (ošetřovna, kuchyň, apod.).
  2. Soukromí: Děti musí respektovat soukromí, chatky a pokoje ostatních dětí a vedoucích.
  3. Pokyny vedoucích: Děti musí respektovat pokyny vedoucích – nástupy, režim dne, noční klid, apod.
  4. Hygiena: Děti musí dodržovat základní hygienické návyky a chování – záchody, umývárny, chatky a pokoje, kontrola pořádku, pořádek v táboře, mytí rukou, převlékání se, nakládání s mokrými věcmi, apod.
  5. Zdraví dítěte: V případě zdravotních problémů musí dítě tyto neprodleně nahlásit vedoucímu nebo zdravotníkovi. Je zakázáno užívání léků bez souhlasu zdravotníka (i vlastní léky, vitamíny), vlastní léky je nutné oznámit zdravotníkovi (u mladších dětí zdravotníkovi léky předat). Nález klíštěte je potřeba hlásit zdravotníkovi, vytahuje je pouze on a zajišťuje jejich evidenci.
  6. Strava: Děti musí respektovat zákaz jídla čehokoliv mimo táborovou stravu, zákaz sběru lesních plodů a dodržovat pitný režim.
  7. Alkohol, drogy, kouření: Děti musí dodržovat přísný zákaz kouření, užívání alkoholu, drog a omamných látek.
  8. Bezpečnost: Děti jsou povinny dodržovat bezpečnost práce s nářadím, sekerou, nožem a bezpečnost při hrách, dbát pokynů o pohybu cizích lidí v táboře a při hrách. Při nálezu nebezpečných předmětů (zejména nábojnic, pyrotechniky a zbraní) se nesmí těchto předmětů dotýkat ani je zvedat a jsou povinny nahlásit nález vedoucímu, případně jiné dospělé osobě. V táboře je zákaz užívání otevřeného ohně bez dohledu vedoucích.
  9. Základy slušného chování: Děti by měly užívat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování) a neužívat sprostá slova.
  10. Šikana, násilí: V případě násilí, šikany, sexuálního obtěžování je potřeba ihned upozornit jakoukoli dospělou osobu (vedoucí, zdravotník, hlavní vedoucí).
 • Zákonný zástupce dítěte bere na vědomí, že provozovatel z pedagogických důvodů nedoporučuje návštěvy na táboře, pokud není v pokynech uvedeno jinak (návštěvní dny). Vzhledem k táborovému programu nezaručujeme přítomnost dítěte v průběhu neohlášené návštěvy.

Závěrečná ustanovení

 • Objednatel prohlašuje, že je z pozice zákonného zástupce oprávněn jednat za účastníka pobytu (dítě).
 • Zasláním řádně vyplněné přihlášky  objednatel potvrzuje, že se seznámil s těmito Smluvními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 • Objednatel souhlasí s použitím osobních údajů svých či svého dítěte v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb., a to výlučně pro potřeby aktivit provozovatele.
 • Provozovatel se zavazuje zajistit ochranu osobních dat objednatele či jeho dítěte před nepovolanými osobami.
 • Tyto smluvní podmínky jsou platné od 20. 1. 2019