Táborový řád

Všichni účastníci Letního tábora Střela pod Strážištěm se zavazují dodržovat všechna ustanovení tohoto řádu.

 • Děti musí respektovat pokyny vedoucích – nástupy, režim dne, noční klid, apod.
 • Rozhodnutí vedoucího tábora a oddílových vedoucích jsou platná pro všechny účastníky tábora resp. členy oddílu.
 • Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích prostor tábora, při pohybu v lese, při hrách, na výletech, při koupání je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny či určené trasy. Dle pokynů vedoucích děti nesmí chodit bez souhlasu na určená místa (ošetřovna, kuchyň, apod.).
 • Všichni se chovají ohleduplně k vybavení tábora i k jeho okolí, neničí a nepoškozují jej a udržují pořádek a čistotu ve své chatce, pokoji a všech ostatních prostorách tábora.
 • Veškerá poškození a závady na vybavení tábora je nutno ihned hlásit oddílovému vedoucímu nebo vedoucímu tábora.
 • Děti musí dodržovat základní hygienické návyky a chování – záchody, umývárny, chatky a pokoje, kontrola pořádku, pořádek v táboře, mytí rukou, převlékání se, nakládání s mokrými věcmi, apod.
 • Děti jsou povinny dodržovat bezpečnost práce s nářadím, sekerou, nožem a bezpečnost při hrách, dbát pokynů o pohybu cizích lidí v táboře a při hrách. Při nálezu nebezpečných předmětů (zejména nábojnic, pyrotechniky a zbraní) se nesmí těchto předmětů dotýkat ani je zvedat a jsou povinny nahlásit nález vedoucímu, případně jiné dospělé osobě. V táboře je zákaz užívání otevřeného ohně, oheň se smí rozdělávat pouze se svolením vedoucího tábora.
 • Účastníkům tábora je přísně zakázáno kouřit, pít alkoholické nápoje a užívat jakékoliv jiné návykové a omamné látky.
 • Účastníci tábora se navzájem respektují, chovají se k sobě slušně a přátelsky a chrání své zdraví i zdraví ostatních. Děti by měly užívat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování) a neužívat sprostá slova.
 • V případě násilí, šikany, sexuálního obtěžování je potřeba ihned upozornit jakoukoli dospělou osobu (vedoucí, zdravotník, hlavní vedoucí).
 • Děti musí respektovat soukromí, chatky a pokoje ostatních dětí a vedoucích. Není dovoleno vstupovat do cizích chatek či pokojů bez vědomí jejích obyvatel.
 • V případě zdravotních problémů musí dítě tyto neprodleně nahlásit vedoucímu nebo zdravotníkovi. Je zakázáno užívání léků bez souhlasu zdravotníka (i vlastní léky, vitamíny), vlastní léky je nutné oznámit zdravotníkovi (u mladších dětí zdravotníkovi léky předat). Nález klíštěte je potřeba hlásit zdravotníkovi, vytahuje je pouze on a zajišťuje jejich evidenci.
 • Děti musí respektovat zákaz jídla čehokoliv mimo táborovou stravu, zákaz sběru lesních plodů a dodržovat pitný režim.
 • Koupaní je povoleno pouze ve skupinkách za přítomnosti oddílového vedoucího. Ve vodě a v její blízkosti dbají účastníci tábora pokynů vedoucího a dodržují veškerá nařízení a bezpečnostní předpisy.
 • Do herny či společenské místnosti smějí děti pouze se svolením svého vedoucího. Sportovní náčiní a hry si půjčuje oddílový vedoucí u vedoucího tábora.
 • Účastníci tábora vzorně vykonávají přidělené služby a povinnosti vyplývající z táborového života.
 • Za hrubé nebo opakované porušení táborového řádku má vedoucí tábora právo provinilce z tábora vyloučit.
 • Součástí táborového řádu je i denní rozkaz a denní režim.